Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

diamantes en la obscuridad...

Σ' αυτό το ατελείωτο κυνήγι πληροφοριών, στο εικονικό κυβερνοχώρο, κάπου πρέπει να κάνεις και καμία στάση... να σταθείς και να πάρεις λίγο αέρα... να ξεσκάσεις και να απολαύσεις πράγματα απίστευτα που τυχαία βρέθηκαν μπροστά σου... Όπως αυτό το εξαιρετικό blog απο την Ισπανία... Ο τύπος είναι πραγματικά καλλιτέχνης... και να σκεφτείς οτι όλα αυτά που δημοσιέυει είναι η πρακτική του άσκηση στη σχολή... Επί της όθονης η συνέχεια... http://ljlabradorclase.blogspot.com/

In this endless hunt for information, in this virtual world, there are times you have to pull over... and breathe new fresh air to continue... to enjoy unreal things that stood in front of you randomly... Like this exceptional blog from Spain... This guy is a true artist... and believe it or not, this artwork is his class homework... Sorry for the fifthly Spanish of mine... thank to ljlabradorclase... http://ljlabradorclase.blogspot.com/

En esta caza sin fin para la información, en este mundo virtual, hay épocas que usted tiene que tirar sobre… y nuevo aire fresco de la respiración a continuar… disfrutando de las cosas irreales que se colocaban delante de usted aleatoriamente… Como este blog excepcional de España… Este individuo es artista verdadero… y la cree o no, estas ilustraciones son su preparación de la clase… Apesadumbrado para en quinto lugar el español los míos… Systran can't help me... gracias ljlabradorclase http://ljlabradorclase.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου